Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn năm 2016 (01/02/2016)

Ngày  28/01/2016, đồng chí Y Thek Niê, Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy ký ban hành Kế hoạch số 14-KH/HU về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện năm 2016 (gọi tắt là công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn năm 2016).

Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tình hình thực tiễn ở cơ sở, tham mưu đề xuất của Trung tâm bồi dưỡng chính trị và các đơn vị liên quan, năm 2016, có các lớp đào tạo, bồi dưỡng sau:

Tiếp tục  phối hợp với trường Chính trị tỉnh hoàn thành chương trình Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tiếp theo kế hoạch; 06 lớp lý luận chính trị cơ bản(01 lớp Sơ cấp lý luận chính trị; 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 02 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới); 07 lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng; 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận và các Đoàn thể; 07 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng chính quyền( bồi dưỡng Đại biểu HĐND, kiến thức quốc phòng và an ninh; một số chức danh hành chính). Tổ chức kịp thời, có hiệu quả các buổi thông tin thời sự về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, trong nước, quốc tế, nhất là những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, những vấn đề nổi cộm, cấp bách, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và chính quyền các cấp. Riêng quán triệt Nghị quyết của Đảng và bồi dưỡng chuyên đề, Ban thường vụ sẽ có kế hoạch riêng.

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng  chính trị, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Phòng Nội vụ, Mặt trận và các Đoàn thể của Huyện cụ thể nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức mở lớp theo kế hoạch này. Trung tâm bồi dưỡng chính trị căn cứ chương trình, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và kế hoạch này để dự toán ngân sách và tổ chức mở lớp đúng theo quy định; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các Ban của Huyện uỷ kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã mở. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu với UBND Huyện đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định của Nhà nước và đặc thù của địa phương./.

                                                                                                   Hoàng Long Điện

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn