Huyện Đoàn Cư M'gar với phong trào xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (13/06/2018)

Trong những năm qua, huyện Đoàn Cư M'gar đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên-thanh niên trên địa bàn huyện tích cực xung kích tham gia xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hằng năm các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện đã phát động đoàn viên-thanh niên chủ động tham gia hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; tích cực tham gia các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; lên án và xóa bỏ các phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện tốt nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời vận động đoàn viên-thanh niên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, xây dựng và duy tu sửa chữa các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, tổ chức Đoàn trong huyện đã vận động xây dựng được 01 sân bê tông với diện tích 800 m2 tại nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng buôn Kon H'ring (xã Ea H'đing) kinh phí gần 100 triệu đồng; xây dựng được 02 khu vui chơi cho thiếu niên-nhi đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời đoàn viên-thanh niên trong huyện còn tích cực đóng góp và tham gia cùng nhân dân xây dựng các công trình giao thông, hệ thống điện chiếu sáng ở các khu dân cư...

Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đến nay các cơ sở Đoàn trong huyện còn duy trì hiệu quả hoạt động các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, câu lạc bộ "Nói vần, kể Khan, đàn hát dân ca", câu lạc "Cồng chiêng trẻ"... ./.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn