Huyện Cư M’gar triển khai có hiệu quả Luật tiếp cận thông tin (16/05/2018)

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, UBND huyện CưM'gar đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Trong năm 2016, UBND huyện đã tổ chức 3 hội nghị quán triệt các luật mới ban hành như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố tụng hành chính; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tiếp cận thông tin ... với trên 400 lượt người tham gia. Đồng thời, huyện CưMgar tổ chức 21 đợt tuyên truyền với 3.410 lượt người tham gia. UBND huyện còn công khai thông tin về các nhiệm vụ cải cách hành chính, quy trình, thủ tục, giải quyết các giao dịch của các phòng ban, cơ quan, đơn vị của huyện; đẩy mạnh giải quyết các giao dịch trực tuyến ở mức độ 2, 3, 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thông tin về các chương trình, dự án; kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của huyện; quy hoạch ngành, lĩnh vực, kết quả thực hiện; chương trình kế hoạch công tác hàng năm của nhà nước; thông tin về dự toán thu chi ngân sách; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách; quyết toán ngân sách; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thông tin về dự án mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và đơn vị trực thuộc, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội dung quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; thông tin về thuế, phí, lệ phí ...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thì việc tổ chức triển khai Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng, ban hành và công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn còn chậm. Để khắc phục khó khăn đó, huyện CưMgar tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và công bố, công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn