Huyện Cư M'gar phấn đấu đến năm 2020 có 25% Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, Trưởng các phòng ban có bằng thạc sỹ chuyên ngành (11/05/2016)

Trong những năm qua đội ngũ cán bộ của huyện đã được củng cố kiện toàn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Tuy nhiên trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới thì đội ngũ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm vẫn diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ nhất là đội ngũ cán bộ công chức cấp xã còn hạn chế. Thiếu cán bộ chuyên sâu trên các lĩnh vực. Cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật tốt, chậm đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá, bổ nhiệm đối với cán bộ. Việc bố trí cán bộ mới chú ý đến yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, chưa quan tâm đào tạo cán bộ lâu dài ...

Huyện Cư M'gar đã đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở lập trường của giai cấp công nhân, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý chuyên nghiệp, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ, tận tụy phục vụ Đảng nhà nước và nhân dân ... Trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự HĐND, UBND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Bảo đảm có đủ nguồn cán bộ đạt chuẩn để mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ và bầu cử HĐND, UBND mỗi cấp đổi mới 1/3 Ban chấp hành, Ban thường vụ, cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đến năm 2020 có 100% số cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh quy định, 25% Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Trưởng các phòng ban của huyện có bằng thạc sỹ chuyên ngành và đến năm 2025 là 50% các chức danh trên có bằng thạc sỹ. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới về đường lối của Đảng, kỹ năng lãnh đạo, điều hành theo vị trí việc làm. 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt trình độ lý luận chính trị theo chuẩn quy định. 100% các quyết định hành chính của cán bộ công chức lãnh đạo chủ chốt ban hành không trái quy định của pháp luật, mang tính khả thi cao. 100% cán bộ công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật, không có hiện tượng tham ô, lãnh phí và mất đoàn kết nội bộ. Từ nay đến 2020 tinh giảm 10% trong tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện. Đến năm 2020 tỷ lệ cán bộ nữ trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành chiếm từ 20% trở lên, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số đạt 17% trở lên trong tổng số cán bộ công chức, viên chức trong toàn huyện và đạt 25% vào năm 2025./.

                                                          Công Phong - Đài TT CưM'gar. 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn