Huyện ủy Cư M'gar tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy (07/07/2018)

Hôm nay ngày 06/7/2018 Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

Đ/c Y Thek Niê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, Thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, UBND các xã-thị trấn, các công ty nông trường trên địa bàn huyện đã được quán triệt các nội dung: Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Huyện ủy; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW khóa XII về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" của Huyện ủy; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong tình hình mới" của Huyện ủy; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "công tác dân số trong tình hình mới" của Huyện ủy; Quy định số 127 ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về "chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn"; Quy định số 132 ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc "kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị"; Chương trình số 23 ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Ban bí thư về "giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; Nghị quyết số 23 ngày 22/03/2018 của Bộ Chính trị về "định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chỉ thị số 20 ngày 05/01/2017 của Ban Bí thư về "tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng"; Chương trình số 21 ngày 20/01/2018 của Ban bí thư về "tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"...

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua hội nghị lần này, cấp ủy chính quyền địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình hành động để triển khai thực hiện hiệu quả. Đặc biệt chủ động công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững các nội dung quan điểm của Đảng về sự phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, nhằm tạo sự thống nhất để đưa các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Đảng đi vào đời sống xã hội./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn