Khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá I năm 2020 (24/06/2020)

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cư M'gar vừa đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá I năm 2020 với hơn 120 học viên ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện tham gia.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Dự kiến trong thời gian 07 ngày các học viên (là đảng viên dự bị) sẽ được học tập các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nan cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN…

Lớp bồi dưỡng đã kịp thời trang bị cho các đồng chí đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ./.

 

-S.Pa-

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn