Nội dung hỏi

Câu hỏi: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Người chuyển đổi cần chuẩn bị những thủ tục gì? Đối với trường hợp người dân cần tách thửa đất cần đảm bảo những điều kiện gì, trình tự thủ tục như thế nào?
Người gửi: Hoàng Văn Hồng Email: bao@daklak.gov.vn
Địa chỉ: thôn Hiệp Hưng xã Quảng Hiệp Số điện thoại:
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường Ngày gửi: 03/01/2019

Nội dung trả lời

Người trả lời: Bảo Quốc Đoàn
Ngày trả lời: 03/01/2019
Trả lời: ông Trần Tuấn Ngọc - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời : 1. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được pháp luật quy định như sau: Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Người chuyển đổi mục đích cần những thủ tục như sau: Căn cứ quy định tại mục 4 kèm theo Quyết định 3930/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 quy định thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau: a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Người sử dụng đất xin phép chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. (Quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. - Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. - Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. (Quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. (Quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013). Thời gian nhận và trả hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết). Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. (Quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. (Quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) d) Thời hạn giải quyết: - Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). - Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. (Quy định tại điểm b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. g) Lệ phí (nếu có): - Đất đô thị (đất ở, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp): 150.000 đồng - Đất nông thôn: 75.000 đồng (Quy định tại tiết 1 điểm b khoản 7 Mục I của danh mục về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk). h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 3. Người dân cần tách thửa đất cần đảm bảo điều kiện và Thủ tục như sau: * Thứ nhất, về điều kiện để được tách thửa Căn cứ Điều 7 Quyết định số 36/2014/QĐ ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk quy định Điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đối với một số loại đất như sau: “1. Đối với đất ở a) Đối với các phường, thị trấn: - Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m; - Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m; b) Đối với các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m. 2. Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m2 ”. * Thứ hai, về hồ sơ xin tách thửa Hồ sơ xin tách thửa được quy định tại Khoản 11 Điều 9 trong thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau: “Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.” * Thứ ba, về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa được thực hiện như sau: Căn cứ Điều 75 Nghị định 43 quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau: 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. 2. Văn phòng đăng ký đất đai (Hiện nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cư M’gar) có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã ./.
File đính kèm: Tải về
Lượt xem: 3322

Câu hỏi cùng lĩnh vực

  1. Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 107, thuộc tờ bản đồ số...
  2. Gia đình tôi ở buôn Thái xã Ea Kuếh hiện có 04 thửa đất (ở xã Ea Kuếh) số 88,...
  3. Hiện nay thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất cần làm những gì ? Thời gian giải...
  4. Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp: Thời gian qua ở huyện Cư M'gar có khá nhiều...

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn