Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng (06/11/2019)

Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8899/UBND-KSTTHC, về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số  17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, bảo đảm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng để hướng tới mục tiêu "không giấy tờ" chung của tỉnh. Khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số trên thiết bị di động cho các tổ chức là các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, thị xã và các cá nhân là lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đăng ký Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong quản lý, điều hành, xử lý công việc; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ lọt thông tin; đồng thời báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề tồn tại, phát sinh, yêu cầu xử lý gấp trong quá trình thực hiện.

Nội dung chi tiết tại đây   

                                                             Theo CTTĐT tỉnh Đắk Lắk

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn