Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 11/06/2024

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Cư M’gar

Trong những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đã đáp ứng được cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội... Có được kết quả đó, chính nhờ việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nhờ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

43.81

Để triển khai thực hiện Chị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Huyện uỷ Cư M’gar cũng đã ban hành Công văn số 219-CV/HU ngày 16/6/2016, Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 18/8/2023 về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, Công văn số 1702/UBND-VP ngày 22/6/2016 về triển khai Công văn số 219 -CV/HU và UBND huyện Cư M’gar đã ban hành Công văn số 919/UBND-NHCS ngày 08/5/2018 về việc triển khai Công văn số 1764/UBND-KT ngày 08/03/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn số Công văn số 295 –CV/HU về việc triển khai thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Chính quyền các cấp đã tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nắm được tinh thần, nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06 -KL/TW, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện các chương trình giảm nghèo và hoạt động của NHCSXH; chỉ đạo chính quyền địa phương tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, coi tín dụng chính sách là một giải pháp hữu hiệu để giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương…

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã thu được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ và địa phương kịp thời. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đến 31/5/2024, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, tín dụng chính sách tại huyện với tổng dư nợ đạt hơn 523 tỷ đồng đã giúp trên 5.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; gần 3.000 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; hơn 22 đối tượng hoàn lương đã chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương sinh sống, đã thực sự cải tạo tiến bộ, có ý thức rõ ràng trong việc quyết tâm hoàn lương và có nhu cầu vay vốn nhằm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; giúp cho gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn về tài chính có tiền trang trải chi phí học tập cho trên 800 Học sinh sinh viên được tiếp bước vào các trường đại học, cao đẳng...; hơn 130 hộ vay vốn để chuyển đổi ngành nghề do không có đất sản xuất, hơn 14 căn nhà Nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách được xây mới, sửa chữa, mua nhà xã hội để ở…Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội; góp phần ngăn chặn “tín dụng đen” trên địa bàn.

Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng và có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW với phương châm thực hiện “Đảng lãnh đạo - chính quyền quản lý, điều hành - NHCSXH tham mưu - Mặt trận giám sát - hội, đoàn thể phối hợp” đóng vai trò quan trọng trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, lồng ghép thực hiện trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cư Mgar tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

                                                                             Nguồn: Y Sếp

Nguồn Tin:
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang