Năm 2013, 2014, huyện CưMgar đầu tư trên 588,4 tỷ đồng xây dựng NTM (05/01/2015)

Đến nay 100% số xã xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và đã được phê duyệt để thực hiện. Hầu hết các nội dung xây dựng nông thôn mới đều có sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia tích cực đóng góp của nhân dân theo tinh thần quy chế dân chủ. Từ năm 2013 đến nay tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 588,4 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách của TW, của tỉnh đầu tư trên 47,6 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện trên 19,5 tỷ đồng; vốn tín dụng đầu tư cho nhân dân phát triển sản xuất với tổng dư nợ 500 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp trên 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm và thể hiện vai trò chủ thể của mình, đồng bào các dân tộc trong huyện đã tham gia đóng góp được trên 15,6 tỷ đồng và 13.000 ngày công lao động để cùng Nhà nước hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở và các công trình phúc lợi xã hội. Ngoài việc tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa ở cơ sở, từ năm 2013 đến nay huyện CưMgar còn chú trọng hỗ trợ nâng cao đời sống sản xuất của nhân dân ở khu vực nông thôn. Điển hình như xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển giao tiến bộ KHKT-công nghệ, hỗ trợ thành lập hợp tác xã sản xuất-kinh doanh, thực hiện chương trình tái canh cây càfê… Với các hoạt động đó, đến nay toàn huyện đã có 01 xã đạt 18 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 04 xã đạt từ 05 đến 09 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới ./.
Văn Sơn, Đài TT CưMgar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn