Huyện Cư M’gar: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới, khoá II năm 2020 (12/11/2020)

Sáng ngày 11/11/2020 Trung tâm Chính trị huyện Cư M'gar đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới, khoá II năm 2020.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 79 học viên là đảng viên dự bị đang sinh hoạt đảng tại các Tổ chức cơ sở Đảng. Trong thời gian 08 ngày, (từ ngày 11/11/2020 đến 18/11/2020), các học viên được truyền đạt các chuyên đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạnh Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc, tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ, nhận thức về lý luận chính trị, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của mỗi người đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

-S.Pa- 12.11.1

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn