Tên thủ tục Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài chính

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ kết quả dự chi ngân sách xã năm trước tài chính - kế toán phân bổ dự toán chi tiết (Sau khi làm việc, thống nhất với các ngành, bộ phận, đoàn thể).

Bước 2: Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét và trình HĐND xã, phường, thị trấn thông qua để phân bổ dự toán cho các ngành, bộ phận, đoàn thể của địa phương.

Bước 3: Tổ chức thực hiện theo phân bổ đã được phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ phân bổ dự toán; Hồ sơ để  HĐND thông qua chỉ tiêu đã được phân bổ. Số lượng hồ sơ 15 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.        

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) : Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; Bảng phân bổ dự toán chi tiết.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.

- Quyết định số: 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ tài chính “ V/v ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn