Tên thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài chính

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Lập dự toán ngân sách nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thảo luận giữa UBND xã, phường, thị trấn và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Nhận Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 3: Căn cứ Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của UBND huyện, thị xã, thành phố để cân đối nguồn, xây dựng dự toán thu, chi để UBND xã phấn đấu.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Dự toán thu, chi Ngân sách xã xây dựng; Biên bản thỏa thuận giữa UBND xã và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố; Quyết định giao dự toán thu, chi Ngân sách; Số lượng hồ sơ 15 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có : Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

- Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002.

- Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn