Tên thủ tục Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức cá nhân xuất trình giấy giới thiệu của đon vị công tác; Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.  Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h00 đến 11h00. Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố. Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí của Phòng Công thương. Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả, trao kết quả cho người đến nhận kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh thư của người ủy quyền. Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h00 đến 11h00. Chiều: từ 13h30 đến 16h30.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền; Tờ trình (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng đơn; Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Số lượng hồ sơ: 07 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình nhóm C.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục số 2) ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

h) Lệ phí: Quy định tại Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt; Kết quả thẩm định

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị đinh số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn