Tên thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình (đối với công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình (đối với công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giải quyết thủ tục hành chính nằm trong UBND huyện, thị xã, thành phố.Công chức nhận hồ sơ phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho hoàn chính. Thời gian nhận hồ sơ phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 3 : Nhận hồ sơ phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thị xã, thành phố theo các bước sau: Công chức trả hồ sơ phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận hồ sơ phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật nộp tiền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thị xã, thành phố. Công chức trả hồ sơ phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật và yêu cầu người nhận ký nhận vào sổ theo dõi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thị xã, thành phố. Thời gian trao trả giấy phép xây dựng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  Tờ trình của chủ đầu tư hoặc phiếu chuyển của phòng Tài chính - Kế hoạch Quyết định giao đất hoặc các văn bản về quyền sở hữu. Quyết định chỉ định thầu tư vấn thiết kế  bản vẽ thi công-dự toán, khảo sát xây dựng (nếu có). Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát của chủ đầu tư (nếu có). Văn bản thoả thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có). Văn bản thoả thuận về quy hoạch, kiến trúc của cơ quan chức năng (nếu có). Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế. Điều kiện, năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát (nếu có).Điều kiện, năng lực của tổ chức tư vấn lập thiết kế, dự toán. Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ trì thiết kế. Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng (nếu có). Biên bản nghiệm thu sản phẩm thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Các văn bản khác có liên quan. Số lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: 07 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.        

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố.

e)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 9) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD, ngày 24/2/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 26/9/2006 của Chính phủ.

h) Lệ phí (nếu có): - Lệ phí thẩm định: theo tỷ lệ. Thông tư  số: 109/2000/TT-BTC, ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: loại khác

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/2/2005 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2006/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ V/v quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 03/NĐ-CP, ngày 07/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/T2007/TT-BXD, ngày 24/2/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 26/9/2006 của Chính phủ.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-UB, ngày 05/09/2007 của UBND tỉnh V/v phân cấp, uỷ quyền quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 1 quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh, V/v phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn