Tên thủ tục Thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1:  Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (01 ngày). Tiếp nhận vào sổ theo dõi và chuyển giao hồ sơ cho Tổ thư ký Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nhận.

Bước 2: Thụ lý giải quyết hồ sơ (12 ngày); Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ; Kiểm tra nội dung thuyết minh, bản vẽ sơ đồ vị trí; Lấy thông tin, số liệu các địa phương nơi có đồ án quy hoạch (nếu có); Lập kết quả thẩm định;

Bước 3: Trình giải quyết hồ sơ (02 ngày). Trình Thường trực Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch kết quả thẩm định và xét duyệt.

Bước 4: Phát hành và lưu trữ (01 ngày).Phát hành: Tổ thư ký Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch chuyển giao Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phát hành. Lưu trữ: Vào sổ, lưu trữ hồ sơ tại phòng Công Thương. Đồ án quy hoạch:

+ Giai đoạn 1: (20 ngày làm việc): Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (01 ngày). Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận vào sổ theo dõi và chuyển giao hồ sơ cho Tổ thư ký Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nhận. Thụ lý giải quyết hồ sơ (15 ngày). Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ. Kiểm tra nội dung thuyết minh, các bản vẽ. Lấy ý kiến các ngành liên quan. Tổ chức khảo sát thực địa. Lập kết quả thẩm định. Trình Thường trực Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch kết quả thẩm định và xin ý kiến tổ chức mời Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch họp báo cáo thông qua đồ án (04 ngày); Chuyển biên bản kết luận cuộc họp kèm thông báo chỉnh sửa hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận gởi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chỉnh sửa; Sau phiên họp, hồ sơ phải chỉnh sửa thì thời gian này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ;

+ Giai đoạn 2: (10 ngày) Các bước thực hiện thụ lý giải quyết hồ sơ sau khi chỉnh sửa và trình ký: Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (01 ngày). Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận vào sổ theo dõi và chuyển giao hồ sơ cho Tổ thư ký Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nhận.  Thụ lý giải quyết hồ sơ sau khi chỉnh sửa và trình ký (06 ngày). Tổ thư ký Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch nhận và giải quyết: Kiểm tra nội dung thuyết minh, các bản vẽ, tờ trình của chủ đầu tư theo thông báo và biện bản kết luận của phiên họp Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch; Lập kết quả thẩm định; Lập tờ trình xin UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt. Trình giải quyết hồ sơ (02 ngày). Tổ thư ký trình Thường trực Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch ký duyệt kết quả thẩm định và tờ trình. Phát hành và lưu trữ (01 ngày). Phát hành: Tổ thư ký Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch chuyển giao Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phát hành kết quả thẩm định của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch. Sở Xây dựng: Lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố: Lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch được duyệt trên địa bàn mình quản lý; UBND xã, phường, thị trấn: Lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch được duyệt trên địa bàn mình quản lý; Phòng Công Thương, các phòng, Ban có liên quan.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  Quy hoạch chi tiết xây dựng: Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất; tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000; Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng; tỷ lệ 1/2.000; Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000;  Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tỷ lệ 1/2.000; Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000; Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000; Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000; Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP; Báo cáo tổng hợp : gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; văn bản báo cáo của đơn vị tư vấn về nội dung lấy ý kiến về quy hoạch (Điều 2508/CP). Số lượng hồ sơ đồ án quy hoạch nộp gồm 02 loại: Hồ sơ thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch gồm: tờ trình xin thẩm định phê duyệt: 01 bản, thuyết minh tổng hợp (kèm bản vẽ màu thu nhỏ): 01 bộ; thuyết minh tóm tắt (kèm bản vẽ trắng đen thu nhỏ): 20 bộ ; bản vẽ màu khổ lớn để báo cáo: 01 bộ. Hồ sơ trình duyệt sau khi lấy ý kiến Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch: Đối với loại đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, thị xã, thành phố:  tờ trình xin thẩm định phê duyệt: 01 bản, thuyết minh tổng hợp (kèm bản vẽ màu thu nhỏ): 01 bộ; bản vẽ trắng đen khổ lớn theo tỉ lệ quy định: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Nhiệm vụ quy hoạch 15 ngày làm việc (quy định 30 ngày), đồ án quy hoạch 30 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

h) Lệ phí (nếu có): Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 27/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt do UBND huyện, thị xã, thành phố.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ - CP  ngày 24/01/2005 của Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ - BXD  ngày 31/03/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 02/8/2006 của UBND tỉnh ĐăkLăk về việc ban hành quy định phân cấp, uỷ quyền trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk;

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn