Tên thủ tục Thầm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các điểm Dân cư nông thôn trên địa bàn các xã
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thầm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các điểm Dân cư nông thôn trên địa bàn các xã

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng công thương huyện, thị xã, thành phố. Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Công chức tiếp nhận hồ sơ là người bắt buộc phải có chuyên môn về ngành xây dựng kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đại diện cho 01 tổ chức đến nộp hồ sơ đề nghị đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ qui hoạch bổ sung làm lại cho kịp thời. Cung cấp bằng văn bản hoặc hướng dẫn văn bản được niêm yết thông tin liên quan đến cấp quy hoạch xây dựng khi có yêu cầu của người đại diện cho UBND xã trình Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 16 giờ trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ, Công chức phòng Công Thương người được giao nhiệm vụ nhận hồ sơ tiếp nhận và có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ theo quy định, xem hồ sơ có đủ điều kiện lập Báo cáo thẩm định quy hoạch trình lảnh đạo phòng ký ,hoặc từ chối khi chưa đủ điều kiện. Kết  quả kiểm tra được phòng Công Thương xác nhận đóng dấu thẩm định vào hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng trước khi tham mưu trình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định phê duyệt. Sau khi UBND huyện ký tên đóng dấu, công chức phòng Công Thương phân chia hồ sơ và lưu 01 bộ hồ sơ còn lại giao trả cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy hoạch xây dựng  điểm DCNT.

Bước 4: Nhận hồ sơ & quyết định hành chính tại phòng công thương, đơn vị tham mưu thủ tục hành chính của UBND huyện, thị xã, thành phố theo bước sau: Công chức trả Hồ sơ quy hoạch xây dựng và yêu cầu người đến nhận chư ký nhận, giao 02 bộ hồ sơ quy hoạch xây dựng (gồm có 02 Quyết định, 02 tập bản vẽ) cho người đến nhận. ( trường hợp đơn vị xã không làm chủ đầu tư ). Công chức trả Hồ sơ quy hoạch xây dựng và yêu cầu người đến nhận chử ký nhận, giao 11 bộ hồ sơ quy hoạch xây dựng gồm có 11 Quyết định phê duyệt, 11 tập. Thuyết minh tập bản vẽ cho người đến nhận. Trường hợp đơn vị xã làm chủ đầu tư - sau đó chủ đầu tư có trách nhiệm nộp đến các đơn vị theo điều 14 -quyết định  số 32/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2006 của UBND tỉnh  V/v Ban hành Quy định lập, thâm định phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian giao trả Quyết định phê duyệt quy hoạch& hồ sơ thuyết  minh quy hoạch: Trong giờ hành chính (trừ ngày lễ nghỉ).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Chủ trương  lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã, phường, thị trấn ....... Hồ sơ thuyết minh & bản vẽ:

Thuyết minh:  Dự báo quy mô dân số theo từng giai đoạn trên địa bàn xã. Xác định mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.  Quy hoạch trung tâm xã.

Bản vẽ: Bản vẽ thể hiện sơ đồ vị trí ranh giới xã, tỷ lệ 1/25.000.  Bản vẽ ranh giới điểm dân cư  tỷ lệ 1/5000. Số lượng hồ sơ 12bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): có Thu  lệ phí thẩm định  theo chế độ được tính trong nhiệm vụ lập quy  hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ( theo giá trị diện tích lập quy hoạch).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt và Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 112/2006NĐ-CP  ngày 29/09/2006 của Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 12/2005/BXD ngày 15/07/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư 02/2007/BXD ngày 04/02/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về : lập , thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư  xây dựng công trình ; giấy phép xây dựng & tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP và nghị định số112/NĐ-CP;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/09/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Phân cấp ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn