Tên thủ tục Thay đổi thiết kế đã được duyệt theo giấy phép xây dựng
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thay đổi thiết kế đã được duyệt theo giấy phép xây dựng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp đơn xin thay đổi giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ) tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Phòng 1 cửa) thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ, ra văn bản đồng ý thay đổi và trình lãnh đạo phòng phê duyệt vào bản vẽ.

Bước 3: Phòng quản lý đô thị trình UBND huyện, thị xã, thành phố ký văn bản cho phép thay đổi. Vào sổ lưu và chuyển kết quả về Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin thay đổi hồ sơ thiết kế do chủ đầu tư đứng đơn; Bản chính giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế được duyệt; Hồ sơ thiết kế thể hiện nội dung xin thay đổi; Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.             

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND, ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành qui định về qui trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn