Tên thủ tục Thủ tục thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt quyết đoán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài chính

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thủ tục thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt quyết đoán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định; Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Bước 2: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo quyết toán và kiểm toán dự án đầu tư hoàn thành. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

Bước 3: UBND xã, phường, thị trấn làm tờ trình gửi Phòng Tài chính huyện, thị xã, thành phố thẩm tra quyết toán.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành - Mẫu 01/QTDA; Các văn bản pháp lý có liên quan - Mẫu 02/QTDA; Quyết định phê duyệt báo cáo hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án hoặc quyết định phê duyệt dự toán chi tiết; Quyết định chỉ định thầu hoặc trúng thầu (nếu có) và các văn bản bổ sung (nếu có); Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu 01/QTDA); Các văn bản pháp lý có liên quan - Mẫu 02/QTDA; Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

h) Lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trình phê duyệt.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định về quan lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 73/2007/TT-BTC ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn