Tên thủ tục Thủ tục lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thủ tục lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1:  Đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật. nộp hồ sơ về UBND xã, phường, thị trấn; Cán bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xã, phường, thị trấn tổng hợp hồ sơ nộp về Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố; Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội hội tổng hợp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Bước 2: Đối tượng nhận Quyết định và nhận trợ cấp một lần theo quy định của Nhà nước tại UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Bản khai cá nhân; Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ BHXH, hoặc các giấy tờ hợp lệ khác có xác nhận nơi bị tù hoặc thời gian bị tù; Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Bản khai cá nhân (Mẫu số 08-TĐ1) ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận và Danh sách chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 07/2006/TT/BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn