Tên thủ tục Thủ tục lập danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thủ tục lập danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thương, bệnh binh lập hồ sơ nộp về Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố lập danh sách nộp về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội .

Bước 2: Đối tượng nhận Quyết định và nhận trợ cấp một lần theo quy định của Nhà nước tại UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và công cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; Giấy chỉ định của Sở Y tế (nếu có). Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và công cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (Mẫu số 03-CSSK) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận và Danh sách đối tượng thương, bệnh binh được cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 13/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn