Tên thủ tục Xác nhận đơn xin chỉnh lý biến động đất đai
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận đơn xin chỉnh lý biến động đất đai

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đang sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu xin chỉnh lý biến động đất, phải nộp một số giấy tờ sau: Đơn xin chỉnh lý biến động đất đai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 2: Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn tiếp nhận, kiểm tra quy hoạch và nếu đúng thì hướng dẫn lập hồ sơ, trích lục thửa đất có ghi rõ diện tích đất cần chỉnh lý, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trình Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận và tổng hợp nộp về Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết cho phép chỉnh lý trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu cho cá nhân hoặc tổ chức. Sau khi được phê duyệt thì cán bộ địa chính cần chỉnh lý trong sổ mục kê, sổ địa chính, trên bản đồ và sổ theo dõi.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin chỉnh lý biến động đất đai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hồ sơ trích lục thửa đất và vị trí cần chỉnh lý. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày hoàn chỉnh hồ sơ. 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chỉnh lý biến động đất đai (Mẫu số 14/ĐK).

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hoàn chỉnh, ký xác nhận và chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố giải quyết.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai năm 2003,ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn