Tên thủ tục Xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ:  tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h đến 10h30. Chiều: từ 13h30 đến 15h.

Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h đến 10h30. Chiều: từ 13h30 đến 15h

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 Đơn yêu cầu xóa Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Số lượng hồ sơ:  (không ghi rõ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu 04/ĐKTC). 

h) Lệ phí (nếu có):  Không;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào trang bổ sung giấy chứng nhận QSDĐ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 17/2006/NÐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Ðất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 03/2007/TTLT/BTC-BTP của bộ Tài chính, Bộ tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo.

- Thông tư số 05/2005/TTLT/BTP-btnmt ngày 16/6/2005 của Bộ tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng.

Downlaod Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn